REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH POMORSKIEGO MIASTECZKA ZAWODÓW W FUNDACJI GOSPODARCZEJ W GDYNI1.

§ 1.Postanowienia ogólne i zakres działalności Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 1. Pomorskie Miasteczko Zawodów powstało we wrześniu 2001 roku z inicjatywy Krajowego Urzędu Pracy i Urzędu Miasta Gdyni. Aktualnie usługi realizowane są w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdyni w terminie 01.01.2020 – 31.12.2022. Projekt realizowany jest dla młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą a także dla firm działających w sektorze MŚP, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gdyni.
 2. Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów.
 3. Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów wpisuje się w program gdyńskiego samorządu - Przedsiębiorcza Gdynia - mający na celu wspieranie aktywności gospodarczej oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy i pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm.
 4. Zakres działań Pomorskiego Miasteczka Zawodów obejmuje usługi doradcze i szkoleniowe związane z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej, planowaniem kariery, podnoszeniem kwalifikacji i rozwojem przedsiębiorczości.

§ 2. Warunki korzystania z oferty Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 1. Usługi w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów świadczone są zgodnie z zapisami umowy między Urzędem Miasta Gdyni a Fundacją Gospodarczą oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Klientami Pomorskiego Miasteczka Zawodów mogą być wszyscy mieszkańcy województwa pomorskiego.
 3. Oferta Pomorskiego Miasteczka Zawodów skierowana jest do osób pragnących wzmacniać swoją pozycję na rynku pracy oraz poznać zasady jego funkcjonowania. W szczególności są to osoby bezrobotne, młodzież szkolna, absolwenci, osoby zainteresowane nabyciem nowych kompetencji, zmianą pracy oraz osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, bądź już posiadają firmę działającą w sektorze MŚP.
 4. Usługi oferowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów są bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych.
 5. Warunkiem skorzystania z oferty Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest:
  1. Telefoniczne, mailowe lub osobiste zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu lub konsultacji indywidualnej,
  2. potwierdzenie zgłoszenia udziału w wybranych zajęciach telefonicznie, mailowo lub osobiście w dniu wyznaczonym przez pracownika Fundacji,
  3. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu korzystania z usługi,
  4. wypełnienie ankiety oceny usługi.
 6. Warunkiem skorzystania z oferty Pomorskiego Miasteczka Zawodów w formie zdalnej jest:
  1. w przypadku usług świadczonych poprzez e-mail: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pomocą e-maila (wersja elektroniczna dokumentu wypełniona w edytorze tekstu lub skan/zdjęcie wydrukowanego i odręcznie wypełnionego dokumentu), a po zakończeniu realizacji usługi wypełnienie ankiety oceny usługi przesłanej e-mailem lub
  2. w przypadku usług świadczonych poprzez telefon: podanie doradcy/konsultantowi wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych, po uprzednim wysłuchaniu informacji o klauzuli RODO oraz ustnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji projektu, a po zakończeniu realizacji usługi udzielenie informacji zwrotnej odnośnie jakości usługi. Obowiązuje jedynie przez okres stanu epidemii w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 ogłoszonej przez Ministra Zdrowia.
 7. Klienci Pomorskiego Miasteczka Zawodów mogą korzystać ze wszystkich proponowanych usług, z zaznaczeniem, że z danego szkolenia (warsztatów) można skorzystać tylko raz w ciągu 6 miesięcy liczonych od poprzedniego terminu tego szkolenia. Osoby, które chcą drugi raz skorzystać z tego samego szkolenia, wpisywane są na listę rezerwową i mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie w przypadku dostępności miejsc – pierwszeństwo zapisu mają osoby zgłaszające się po raz pierwszy na wybrane szkolenie. Z doradztwa i konsultacji indywidualnych można korzystać wielokrotnie w ciągu roku, z zaznaczeniem, że z konsultacji komputerowych można skorzystać tylko raz na kwartał w ilości 2 godzin. Osoby, które chcą drugi raz skorzystać z konsultacji komputerowych, wpisywane są na listę rezerwową i mogą korzystać z nich jedynie w przypadku dostępności miejsc – pierwszeństwo zapisu mają osoby zgłaszające się po raz pierwszy na konsultacje komputerowe. Zaświadczenia ze szkoleń wydawane są na życzenie osób, które uczestniczyły w szkoleniach.
 8. Warsztaty z przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla młodzieży szkolnej organizowane są w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkołę. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwie grupy uczniów w ciągu jednego roku kalendarzowego do udziału w warsztatach. Grupa uczniów może liczyć maksymalnie 25 osób.
 9. Szkoły ponadgimnazjalne korzystające z warsztatów, deklarują również udział uczniów w doradztwie indywidualnym.

 

 

§ 3. Polityka prywatności

Fundacja Gospodarcza przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe klienta niezbędne do rozliczenia usług, wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz informowania o zaistniałych zmianach:

 • imię i nazwisko klienta
 • miejsce zamieszania - miasto
 • kontaktowy numer telefonu
 • e-mail (nie obowiązkowo)
 • data i miejsce urodzenia (dotyczy tylko szkoleń kończących się wydaniem zaświadczenia o ich ukończeniu)
 • numer pesel (dotyczy tylko szkoleń kończących się wydaniem zaświadczenia o ich ukończeniu)
 • płeć

2. Klient ma prawo do wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu i rozliczeniu usługi.

3.  Każdy uczestnik projektu przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych jest Prezydent  Miasta Gdyni,  81-382  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Danuta Pietrzak, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych,  ich uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (z katalogiem praw  zawartych w art. 15-22 RODO) można zapoznać się np. na stronie internetowej www.uodo.gov.pl. Uczestnikowi projektu przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu danych Osobowych w Warszawie. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest niezbędne do realizacji projektu PMZ  o którym wyżej. Dane będą przechowywane do końca realizacji projektu 31.12.2022 r. oraz przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w projekcie. Fundacja Gospodarcza gromadzi informacje o klientach zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.ws.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwanego RODO) wyłącznie w celu realizacji projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów, w tym rekrutacji, organizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2020 roku.
 2. Traci moc Regulamin Świadczenia Usług PMZ w latach 2017-2019.
 3. Fundacja Gospodarcza zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Fundację Gospodarczą.